Wybór sposobu rozliczania podatku od dochodów wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Podstawowa wiedza dotycząca danej formy pomoże uniknąć nieprawidłowości i ewentualnych kar związanych z błędami księgowymi. Dodatkowo każde rozwiązanie ma swoje mocne i słabe strony, a odpowiedni wybór pozwoli osiągnąć optymalizację podatkową. Jeśli chcesz zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany, zachęcamy do lektury poniższego tekstu, który gromadzi najważniejsze zasady związane z tym sposobem rozliczania podatku dochodowego.

Kto może rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczanie podatku na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego podlega regulacjom zawartym w rozdziale 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Jest to uproszczona forma opodatkowania. Skorzystać z niej mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych. Warunkiem rozliczania ryczałtowego jest uzyskanie przychodów w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro – jeśli działalność prowadzona jest wyłącznie samodzielnie, lub jeśli uzyskano przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

Podatek od przychodów

W przypadku rozliczania ryczałtowego podatek płaci się od uzyskanych przychodów, których nie pomniejsza się o koszty działalności. Ustalanych jest kilka stawek ryczałtu – ich wysokości uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności i obecnie wynoszą 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Zazwyczaj jedno przedsiębiorstwo podlega jednej stawce, natomiast, jeśli działalność jest zróżnicowana można stosować ich kilka, odpowiednio do sektorów działalności.

Obliczanie wysokości podatku

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie ryczałtu musi prowadzić ewidencję przychodów rejestrującą wszystkie przychody z działalności. Warto zaznaczyć, że zalicza się do nich również otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych. Obowiązuje go również wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Podczas obliczania podatku pierwszym krokiem jest dokonanie podsumowania przychodów uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym – może to być miesiąc lub kwartał. Następnie sumę pomniejsza się o odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Tak wyliczona kwota jest podstawą obliczenia podatku – zgodnie z obowiązującą przedsiębiorstwo stawką. Warto dodać, że uzyskany podatek można pomniejszyć, odejmując część zapłaconej składki zdrowotnej – o 7,75% podstawy wymiaru. Rozliczając się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, składa się zeznanie roczne PIT-28. Termin przedłożenia dokumentu do koniec stycznia.

Źródło: MDDP Outsourcing – Outsourcing płac