Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?
Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?

Od jakiej kwoty płaci się podatek CIT?

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest podatkiem od dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwa. W Polsce obowiązuje on wszystkie spółki kapitałowe, czyli m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Warto wiedzieć, że podatek CIT jest płacony od dochodów, a nie od przychodów, co oznacza, że uwzględnia się koszty poniesione przez firmę w celu osiągnięcia tych dochodów.

Stawki podatku CIT

Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatku CIT: 19% oraz 9%. Stawka 19% dotyczy podmiotów, których roczny dochód przekracza 1 200 000 euro. Natomiast stawka 9% jest stosowana dla podmiotów, których roczny dochód nie przekracza tej kwoty.

Podatek CIT a koszty uzyskania przychodów

Podatek CIT jest obliczany na podstawie dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym. Dochód ten jest obliczany poprzez odjęcie od przychodów firmy kosztów uzyskania tych przychodów. Koszty uzyskania przychodów to wszystkie wydatki poniesione przez firmę w celu osiągnięcia dochodu. Mogą to być na przykład koszty wynagrodzeń pracowników, koszty zakupu surowców czy materiałów, koszty energii czy też koszty reklamy i marketingu.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie wydatki poniesione przez firmę mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Istnieją pewne ograniczenia i wyłączenia, które określa ustawa podatkowa. Przykładem mogą być wydatki na cele reprezentacyjne, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów i nie mogą być odliczone od dochodu firmy.

Obowiązek rozliczenia podatku CIT

Podatnicy CIT mają obowiązek rozliczenia podatku za dany rok podatkowy. Rozliczenie to polega na sporządzeniu i złożeniu deklaracji CIT-8 w odpowiednim urzędzie skarbowym. Deklarację CIT-8 należy złożyć najpóźniej do 31 marca roku następnego po roku podatkowym, za który podatek jest rozliczany.

W przypadku spółek kapitałowych, które osiągają dochody powyżej określonej kwoty, obowiązuje również obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. W tych dokumentach przedsiębiorstwo musi przedstawić informacje dotyczące swojej działalności, w tym również dochodów i kosztów uzyskania przychodów, które są podstawą do obliczenia podatku CIT.

Podsumowanie

Podatek CIT jest płacony przez spółki kapitałowe od osiąganych dochodów. Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatku CIT: 19% dla podmiotów z dochodem powyżej 1 200 000 euro oraz 9% dla podmiotów z dochodem poniżej tej kwoty. Podatek jest obliczany na podstawie dochodu, który jest różnicą między przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów. Podatnicy CIT mają obowiązek rozliczenia podatku za dany rok podatkowy poprzez złożenie deklaracji CIT-8 w odpowiednim urzędzie skarbowym. W przypadku spółek kapitałowych obowiązuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Wezwanie do działania: Sprawdź, od jakiej kwoty płaci się podatek CIT i dowiedz się więcej na stronie https://mamy-dom.pl/.