Jaka władza jest w Polsce?
Jaka władza jest w Polsce?

Jaka władza jest w Polsce?

Jaka władza jest w Polsce?

W Polsce istnieje system polityczny oparty na demokracji parlamentarnej. Władza w Polsce jest podzielona na trzy główne gałęzie: władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza w Polsce należy do dwuizbowego parlamentu, który składa się z Sejmu i Senatu. Sejm jest izbą niższą, w której zasiada 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Senat natomiast jest izbą wyższą i składa się z 100 senatorów wybieranych na czteroletnią kadencję.

Sejm

Sejm jest najważniejszą izbą parlamentu, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące ustaw. Posłowie reprezentują różne partie polityczne i mają za zadanie przedstawiać interesy swoich wyborców. W Sejmie odbywają się debaty, głosowania i tworzone są nowe prawa.

Senat

Senat pełni funkcję kontrolną i korygującą. Senatorowie mają prawo zgłaszać poprawki do ustaw przyjętych przez Sejm oraz blokować niektóre decyzje. Ich rolą jest również reprezentowanie interesów regionów.

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza w Polsce należy do Prezydenta, Rady Ministrów oraz administracji publicznej. Prezydent jest głową państwa i sprawuje najwyższą władzę wykonawczą. Jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.

Prezydent

Prezydent reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, podpisuje ustawy, powołuje i odwołuje premiera oraz członków rządu. Ma również prawo do weta, czyli odrzucenia ustaw przyjętych przez parlament.

Rada Ministrów

Rada Ministrów, zwana również rządem, jest kolegialnym organem wykonawczym. Składa się z premiera i ministrów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie państwem i realizację polityki rządu.

Władza sądownicza

Władza sądownicza w Polsce jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jej zadaniem jest rozstrzyganie sporów, egzekwowanie prawa i zapewnienie sprawiedliwości.

Sądy powszechne

Sądy powszechne zajmują się rozpatrywaniem spraw karnych, cywilnych i administracyjnych. Składają się z sędziów, którzy są niezawisli i niezależni od wpływu politycznego.

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest najwyższym organem sądownictwa w Polsce. Odpowiada za kontrolę prawidłowości orzeczeń sądów niższych instancji oraz rozstrzyganie ważnych spraw prawnych.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest organem kontrolującym zgodność ustaw i aktów prawnych z Konstytucją. Jego zadaniem jest również rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami władzy.

W Polsce władza jest podzielona między trzy gałęzie, co zapewnia równowagę i kontrolę nad działaniami państwa. System ten ma na celu zapewnienie demokratycznego funkcjonowania państwa oraz ochronę praw obywateli.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat władzy w Polsce na stronie: https://www.restandsleep.pl/.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCo to są aktywa?
Następny artykułJak ściągać na uczelni?