Ostatnia reforma systemu emerytalnego nie spowodowała zaprzestania działalności OFE. Zainteresowani w dalszym ciągu mogą odkładać pieniądze z myślą o emeryturze, korzystając z funduszu emerytalnego. Jakie fundusze działają w Polsce i co oferują swoim klientom?

Fundusze emerytalne w Polsce

Fakt, że na rynku istnieją fundusze emerytalne to nie przypadek, ale wynik reformy emerytalnej, która miała miejsce w 1999 r. To właśnie wówczas ustawodawca zdecydował, że każda dorosła osoba będzie oszczędzać z myślą o emeryturze nie tylko w ZUS-ie (tzw. I filar), lecz także w OFE (tzw. II filar). Ustawa, która pozwoliła tworzyć powszechnym towarzystwom emerytalnym (PTE) fundusze emerytalne, powstała jednak nieco wcześniej – fundusze działają na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Mimo zmian, jakie zaszły od tego czasu w polskim systemie emerytalnym, fundusze emerytalne działają do dzisiaj. Ich lista jest długa – każda osoba, która chce oszczędzać środki właśnie na koncie OFE, ma taką możliwość. Wszystkie fundusze są powszechne i kapitałowe, każdy jest też zainteresowany nowymi klientami.

Każdy fundusz emerytalny działający na terenie Polski jest zarządzany przez wspomniane PTE. Aby PTE mogło działać na rynku, musi otrzymać licencję od Komisji Nadzoru Finansowego. To nie wszystko, bo pozostają wymogi związane z formą działalności (musi to być spółka akcyjna) i minimalnym kapitałem akcyjnym. Mimo rygorystycznych wymagań w Polsce działa 12 PTE i tyle samo funduszy emerytalnych.

Czym zajmują się fundusze?

Każdy z nas co miesiąc odkłada część swoich zarobków z myślą o przyszłej emeryturze, a to dlatego, że jesteśmy prawnie zobowiązani do opłacania składek emerytalnych. To pracodawcy czuwają nad wyliczeniem i przekazaniem kwoty tytułem składki emerytalnej. Zgodnie z obowiązującym systemem emerytalnym, składka może być w całości przekazywana do ZUS-u lub dzielona między konta w ZUS-ie i OFE.

Fundusze emerytalne gromadzą środki w ramach II filaru. Na konto pracujących członków OFE jest przekazywana równowartość 2,92% ich składki emerytalnej. Pieniądze, które wpływają do funduszu są inwestowane, dzięki czemu możliwe jest ich pomnożenie.

Czy wszystkie fundusze działają tak samo?

Mimo że działające w Polsce fundusze emerytalne zajmują się tym samym – gromadzeniem i pomnażaniem środków zgromadzonych na kontach ich członków – to jednak różnice między poszczególnymi funduszami są znaczne i sprowadzają się do:

  • struktury właścicielskiej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE), czyli podmiotu który zarządza i reprezentuje fundusz – PTE są tworzone np. przez zakłady ubezpieczeniowe i banki, które jednak mają różne doświadczenie na rynku finansowym,
  • wyników finansowych – nie każdy fundusz z równą skutecznością pomnaża pieniądze swoich klientów, a to oznacza, że to kryterium należy uwzględnić przy wyborze funduszu,należy również pamiętać, że wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie gwarantują powtórzenia w przyszłości,
  • strategii inwestycyjnej – każdy fundusz ma strategię, zgodnie z którą inwestuje środki swoich klientów,
  • wysokości pobieranych przez fundusz opłat – za swoją działalność fundusze emerytalne są wynagradzane i mogą pobierać opłatę od składki oraz opłatę za zarządzanie.

Z uwagi na spore różnice, które mają wpływ na wysokość zysku, każda osoba zainteresowana powierzeniem części swojej składki emerytalnej wybranemu OFE powinna dokładnie sprawdzić, na co może liczyć w momencie podpisania umowy. Powinna również zapoznać się z opisem ryzyka związanego z członkostwem w OFE, który zawiera Prospekt Informacyjny publikowany przez OFE.