Fundusze inwestycyjne stały się popularną formą lokowania pieniędzy już parę lat temu. Przede wszystkim, docenili je ludzie z branży finansowej, jednak warto wiedzieć, że tego rodzaju lokaty wybiera coraz więcej osób. Dlatego warto chociaż znać podstawowe informacje na temat funduszy, by móc wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy warto byśmy z nich korzystali

Istota funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne to podmioty, których majątek podzielony jest na jednostki uczestnictwa, które dokonują wpłat, a następnie uzyskują środki w trakcie trwania funduszu. Podstawowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest ulokowanie zebranych środków w ściśle określonych aktywach takich jak obligacje, czy bony skarbowe lub akcje. Jednostki uczestnictwa jakie posiadają najlepsze fundusze inwestycyjne, a wśród nich Viennalife podlegają codziennej wycenie oraz zapisywane są razem z innymi informacjami na temat uczestnika w rejestrze uczestników funduszu. Najbardziej popularne są fundusze inwestycyjne otwarte,z uwagi na bezpieczeństwo transakcji. Są one powszechne, ponieważ uczestnikiem funduszu może zostać każdy. Wyróżnia się także specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, przeznaczone tylko dla wybranych grup uczestników.

Pozostałe grupy funduszy inwestycyjnych

Kolejną grupą są fundusze inwestycyjne zamknięte, o szerszych możliwościach inwestycyjnych. Lokaty w nich dokonywane mają większy zakres ryzyka, ponieważ nie utrzymują płynnych rezerw. Przedostatnią grupą są specjalistyczne fundusze zamknięte, w których certyfikaty inwestycyjne nie muszą zostać wprowadzone do użytku publicznego. Ostatnią grupą są fundusze mieszane, jakich certyfikaty wprowadzane są do obiegu publicznego, a następnie na rynek regulowany. Możliwości inwestycyjne są w nich większe, niż w funduszach otwartych, ale mniejsze niż w funduszach zamkniętych. Rozeznanie w charakterystyce poszczególnych funduszy może okazać się kluczowe, kiedy będziemy chcieli wybrać jeden spośród nich, w celu skutecznego lokowania nagromadzonego kapitału.